Meer soorten vogels, minder angst- en stemmingsstoornissen (vervolg)

Het onderzoek in het groen in de buurt van huizen dat het aantal soorten dieren en planten erbij betrekt is wat in dit onderzoek nieuw is. De bedoeling is de trends in de resultaten van vogeltellingen en ziekenhuisopnamen voor angst- en stemmingsstoornissen van jaar tot jaar te testen, om te zien of er een blijvend verband is. Op basis van de resultaten van vogeltellingen in de staat Michigan (waar actief wordt deelgenomen aan de vogeltelling) en opnamegegevens tussen 2008 en 2018  werd een significant verband gevonden. Significant, gezien het verwachte vermogen van biodiversiteit om de gezondheid te beïnvloeden. 

Door verstedelijking is de mens verder verwijderd geraakt van de natuur, terwijl er bewezen invloed van de natuurlijke omgeving op depressie, angst en stress is. Natuur vergemakkelijk herstel van stress en mentale vermoeidheid, en wekt plezier en ontspanning op, zo is bekend. Dat geldt ook voor vogelgezang. Herstel en behoud van diverse vogelgemeenschappen kan dus een manier zijn om de geestelijke gezondheid in steden te verbeteren.

Bron: Exploring the relationship between bird diversity and anxiety and mood disorder hospitalisation rates, Rachel T. BuxtonAmber L. PearsonHsien-Yung LinJonnell C. SanciangcoJoseph R. Bennett, Afdeling Biologie en Instituut van Milieu en interdisciplinair Wetenschappen, Carleton University, Ottawa, Ontario (Canada)2Afdeling Geografie Milieu- en Ruimtelijke Wetenschappen, Michigan State University, Oost Lansing, Michigan, Verenigde Staten, 07-08-2023 . Geography &  & Environment, Juli-dec, jaargang 10, Nummer 2, 2023.

 

 

Platentektoniek in de Stille en Atlantische Oceaan (vervolg)

Subductie drijft grotendeels de beweging van tektonische platen aan, met vulkanisme en aardbevingen tot gevolg. Over het ontstaan van nieuwe actieve subductiezones verschillen de meningen. Neem de vulkanische Kleine Antillen boog in het Caribisch gebied.

Een onderzoeksteam heeft onlangs modellen ontwikkeld om wat in het Caribisch gebied gebeurde in het Krijt te simuleren. Subductie in de Stille Oceaan leidde er tot een nieuwe subductiezone in de Atlantische Oceaan. Computersimulaties tonen hoe de botsing van het oude Caribische plateau (het stabiele deel van de Caribische plaat) tegen de Grote Antillenboog bijdroeg aan het ontstaan van een nieuwe subductiezone. Dat ontketende zo'n 86 miljoen jaar geleden een grote mantelstroom en een groot stuk uit magma bestaand gesteente op de Caribische plaat.

De geofysici Dr. Nicolas Riel en professor Boris Kaus van de Johannes Gutenberg Universiteit Mainz (JGU) en onderzoekers van de Universidade de Lisboa (ULisboa) ontwierpen de simulatie. 

Bron: Science Daily, 19-4-2023

Subductie-initiatie triggerde Caribisch grote stollingsoppervlakte. Natuurcommunicatie, 2023; 14 (1) DOI: 10.1038/s41467-023-36419-

 

 

Toelichting: Momenteel wordt het Caribische plateau begrensd door de oostwaartse subductie van de Cocosplaat naar het westen en de westwaartse subductie van de Atlantische plaat onder de boog van de Kleine Antillen naar het oosten. In het noorden wordt het Caribische plateau gescheiden van de Noord-Amerikaanse plaat door een lithosferische transformatiebreukzone en in het zuiden ondermijnt het Caribische plateau de continentale Zuid-Amerikaanse plaat.

 

Ordnance Survey wil kaartsymbolen moderniseren (vervolg)

Eerder, in 2015, nodigden de kaartenmakers het publiek al uit om met ideeën voor nieuwe symbolen te komen. Sindsdien staan zonneparken, kunstgaleries, skatepleinen, plekken voor kitesurfers en openbare toiletten op de wegenkaarten van OS. 

Boven: Winnende symbolen in 2015 (v.l.n.r. voor oplaadpunt elektrische auto, kunstgalerie, skateboardparken, toiletten en windsurfplekken). Bron: Ordnance Survey.co.uk. 

Daaronder: Twee kaarten met enkele van de nieuwe symbolen zoals die vanaf 2016 op de wegenkaarten zijn verschenen. Bron: Ordnance Survey.co.uk.

Feedbackloop. Bron: Making the middle class city

 

'Making the middle-class City' (vervolg)

De sociaal geografen concluderen dat sociale, ruimtelijke en politieke veranderingen elkaar zijn gaan versterken in ´feedbackloops´. ‘Niet alleen het beleid maar ook de ideologie van het lokale bestuur verandert. Gentrification in Amsterdam beïnvloedt en gentrificeert het politieke landschap: politici en beleidsmakers vertegenwoordigen in toenemende mate de belangen van de middenklassen en bouwen een stad die veel meer openstaat voor hoogopgeleide, welgestelde burgers dan voor de werkende klassen.’

Boterman en Van Gent stellen dat de sociaalpolitieke cyclus van stadsverandering die als motor van stedelijke verandering heeft gefungeerd, in de toekomst vormend zal blijven voor steden als Amsterdam. ‘Stedelijke transformatie is een doorlopend proces. De middenklassenstad zoals we die in ons boek hebben besproken, is niet de telos, het einddoel van zijn geschiedenis. De stedelijke politiek die in Amsterdam tussen de jaren 1980 en de jaren 2010 tot ontwikkeling is gekomen, zal de stad blijven vormen.’

Bron: Boekpresentatie 'Making the middle-class City', W. Boterman en W. van Gent, 4-4-2023, Pakhuis de Zwijger, www.uva.nl, www.geografie.nl, e.a.

Japan betaalt gezinnen die Tokio verlaten 

De Japanse regering betaalt per april 2023 gezinnen 1 miljoen yen (ongeveer 7000 euro) per kind tot 18 jaar, mits ze nog schoolgaand zijn, als ze naar dunbevolkte gebieden in het land verhuizen. Een gezin kan maximaal 30.000 euro krijgen en zal minstens vijf jaar moeten blijven wonen op het nieuwe adres.

Zo´n prikkel om te verhuizen bestaat al sinds 2019, maar het bedrag is nu verhoogd met $ 5.430 yen. Het gezin moet minstens 5 jaar in de provincie blijven wonen, anders moet het bedrag terugbetaald worden aan de overheid.

Het verruilen van de overvolle hoofdstad voor een plattelandsgemeente heeft als doel nieuw leven te blazen in landelijke gebieden en het dalende geboortecijfer te verhogen.

Achtergrond

In 2022 was bijna 15% van de Japanners ouder dan 75 jaar, iets meer dan in Nederland (12%). Japan kampt echter sterker met het probleem van een verouderende bevolking. Er is sprake van een lager geboortecijfer dan in Nederland (resp. in 2020 7,23 en 10,96 ‰), omdat, in tegenstelling tot in Nederland, de jongste leeftijdsklassen blijven krimpen. Het Japanse geboortecijfer daalde in 2022 voor het zevende achtereenvolgende jaar tot een laagterecord.

Globalisering en verstedelijking hebben in de 21e eeuw de voordelen van een verouderende bevolking (ervaring, kennis, rijkdom en veel vrijwilligers) in het land van de rijzende zon teniet gedaan.

In de 20e eeuw had Japan in het oosten van Azië nog een leidinggevende positie. In 1974 zakte het vruchtbaarheidscijfer (het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw tijdens haar leven krijgt) onder het zogeheten ‘vervangingsniveau’ waarbij op elke 2 geboortes er 1 overlijdensgeval is. Het cijfer bleef ook daarna dalen en in 2008 was Japan het eerste land met een bevolkingsdaling in vredestijd.

Het vruchtbaarheidscijfer daalde in 1922 tot 1,2565 kinderen gemiddeld per vrouw. Dat is vergelijkbaar met het vorige dieptepunt van 1,2601 in 2005 en ligt ver onder het cijfer van 2,07 dat nodig wordt geacht om een ​​stabiele bevolking te behouden.

Het aantal pasgeborenen in Japan daalde vorig jaar tot 770.747, een nieuw dieptepunt, terwijl het aantal sterfgevallen met 9% steeg tot een record van 1,57 miljoen, zo blijkt uit de gegevens. Een deel hiervan werd veroorzaakt door het coronavirus.

Daarentegen groeit de bevolking van Tokio maar door. De metropool telt naar schatting zo’n 37 miljoen inwoners. Dat betekent dat een derde van de ongeveer 126 miljoen Japanners er woont. Elders worstelen honderden stadjes en dorpen met de uitstroom van inwoners en voorzieningen.

Strategie

In de dunbevolkte streken is hoegenaamd geen personeel te vinden en bedrijven gaan failliet, terwijl Tokio juist een magneet is voor bewoners van elders en economische activiteiten. Daarom is er nu het streven om 10.000 inwoners tegen 2027 te hebben herplaatst naar landelijke gebieden. Een unieke overheidsingreep om de bevolkingsafname daar te keren en in stedelijke gebied te stimuleren. De overheid hoopt uiteindelijk dat de toestroom van jongeren, grotere gezinnen en nieuwe ondernemers de afgelegen gebieden zal doen herleven. Bronnen: CNN, www.indexmundi.com, Royal Geographical Society - Geography in the News (rgs.org), aardrijkskunde.pleio.nl/news/

Een toekomstbeeld van de bevolkingssamenstelling in Japan, als de huidige trend wordt voortgezet. Niet eens zoveel minder 65 plussers t dan 15-64-jarigen en wel heel weinig jongeren in 2115.

 

 

Bevolkingsdichtheid in Japan. De pijl geeft de ligging van de metropool Tokio aan.